شنیدنی های انگیزشی

دوست دارم زندگی رو

نام موزیک : دوست دارم زندگی رو

خواننده : سیروان خسروی


نام موزیک : روح آزادی (Spirit of Freedom)

نام موزیک :  تکنوازان ۱۵۴ – دستگاه ماهور

نوازندگان : پیانو استاد معروفی، ویولن : استاد رحمت بدیعی

نام موزیک : خوشبینی

خواننده : معین