فیلم های انگیزشی

در فیلم فوق در خصوص اثرات فیزیولوژیک مهربانی بر خود و دیگران بر پایه علم و دانش فیزیولوژی پزشکی صحبت می شود.


در این ویدئو در خصوص افزایش شناخت نسبت به دیگران از طریق طرز قرارگیری انگشتان دست بر روی هم صحبت می شود.


در این ویدئو در خصوص نحوه برخورد مناسب با احساسات صحبت می شود.

در این فیلم ارزش تفکر مثبت اندیشی در قالب یک داستان مورد بررسی قرار می گیرد.


در این ویدئو بسیار زیبا در خصوص دلایل شکرگزاری صحبت می شود.