دورکیم یکی از مهمترین جامعه‌شناسان کلاسیک و بانی نگرش کارکردگرایی

نظریه دورکهایم

نظریه کارکردگرایی در مجموع نظریه ای کلاسیک است. یعنی نظریه ای مشخص که تابع یک سری ضوابط و قاعده می باشد. از دید کارکردگرایان، جامعه از مجموعه ای از نهادها تشکیل شده که هرکدام وظیفه و نقش مشخصی را بر عهده دارند. هر نهاد ضمن آنکه نقش مشخص خودش را بر عهده دارد، در عین حال برای انجام آن نقش متکی به عملکرد نهادهای دیگر است. بنابراین میان نهادها یک نوع وابستگی وجود دارد. اگر یکی از نهادها نتواند کارکرد خودش را انجام دهد، در آن صورت جامعه دچار اختلال می شود. اگر آن اختلال ادامه یابد، جامعه با بحران روبه رو می شود.