بازخورد شخصی

چگونه بازخوردها را شخصی نکنیم؟

بازخوردها یکی از عمده منابع ایجاد و تشکیل افکار منفی هستند. اگر سعی کنیم بازخوردهایمان را شخصی نکنیم در واقع به خود کمک کرده ایم.